Pismo informacyjne dot. FATCA dla klientów indywidualnych

W dniu 01.12.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858
z późn.zm.). Ustawa ta określa zasady wykonywania umowy międzynarodowej dotyczącej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), będącej amerykańską regulacją prawną, określającą obowiązki związane z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, posiadających rachunki w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych.

Podstawowymi celami FATCA są: zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji oraz umożliwienie amerykańskim organom podatkowym pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych. W związku z powyższym, Małopolski Bank Spółdzielczy został zobowiązany do wprowadzenia procedur identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób określonych w FATCA oraz przekazywaniu do polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

Ustawa ta nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Małopolski Bank Spółdzielczy, obowiązek realizacji szeregu zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej FATCA, polegających m.in. na:

 1. stosowaniu wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu;
 2. zbieraniu danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;
 3. przekazywaniu do organów Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków nałożonych ww. aktami prawnymi, podobnie, jak inne banki w Polsce, Małopolski Bank Spółdzielczy jest zobowiązany do uzyskiwania od swoich Klientów oświadczeń i dokumentów, wskazujących na posiadanie / nieposiadanie przez nich statusu osoby określonego w FATCA.

W stosunku do Klientów - Posiadaczy rachunków indywidualnych - za kryteria wskazujące na posiadanie statusu osoby określonej w FATCA, należy uznać:

 1. obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki Posiadacza rachunku;
 2. podleganie pod prawo podatkowe Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 3. posiadanie amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej;
 4. uzyskiwanie w danym momencie lub w przeszłości przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 5. miejsce urodzenia Posiadacza rachunku na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 6. adres korespondencyjny lub adres zamieszkania (w tym adres skrzynki pocztowej), będący adresem w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 7. numer telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim;
 8. realizacja, w momencie weryfikacji, stałego zlecenia przelewu środków na rachunek prowadzony w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 9. aktualne, ważne pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu udzielone przez Posiadacza rachunku wydane osobie posiadającej adres na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 10. adres do doręczeń lub adres skrzynki pocztowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W przypadku rachunków otwartych przed dniem 1 lipca 2014 r., ww. kryteria są weryfikowane przez Małopolski Bank Spółdzielczy przede wszystkim w drodze analizy posiadanych przez Bank danych i dokumentów, których jest
w posiadaniu.

Dla rachunków otwartych po dniu 1 lipca 2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie, Małopolski Bank Spółdzielczy jest zobowiązany do uzyskania od Klientów oświadczeń dot. FATCA, na podstawie których przeprowadza procedurę identyfikacji rachunku.

Każdorazowo w wyniku potwierdzenia spełniania przez danego Klienta kryteriów określonych w FATCA, Małopolski Bank Spółdzielczy będzie zobowiązany do przekazania informacji o posiadanych przez tego Klienta rachunkach
do organu Ministerstwa Finansów, który następnie przekaże je odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W stosunku do rachunków otwieranych od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. 01.12.2015 r., brak złożenia oświadczenia do 90 dnia od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty, będzie skutkował przekazaniem informacji o takim rachunku do organów Ministerstwa Finansów. Wszelkie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie dla Klienta indywidualnego

 

Pismo informacyjne dot. FATCA dla klientów instytucjonalnych

W dniu 01.12.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858 z późn.zm.). Ustawa ta określa zasady wykonywania umowy międzynarodowej dotyczącej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), będącej amerykańską regulacją prawną określającą obowiązki związane z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników posiadających rachunki w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych.

Podstawowymi celami FATCA są: zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji oraz umożliwienie amerykańskim organom podatkowym pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych. W związku z powyższym, Małopolski Bank Spółdzielczy został zobowiązany do wprowadzenia procedur identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób określonych w FATCA oraz przekazywaniu do polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

Ustawa ta nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Małopolski Bank Spółdzielczy, obowiązek realizacji szeregu zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej FATCA, polegających m.in. na:

 1. stosowaniu wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu;
 2. zbieraniu danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;
 3. przekazywaniu do organów Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków nałożonych ww. aktami prawnymi, podobnie jak inne banki w Polsce, Małopolski Bank Spółdzielczy jest zobowiązany do uzyskiwania od swoich Klientów oświadczeń i dokumentów wskazujących na posiadanie / nieposiadanie przez nich statusu podmiotu określonego w FATCA.

W stosunku do Klientów - Posiadaczy rachunków instytucjonalnych - za kryteria wskazujące na posiadanie statusu osoby określonej w FATCA należy uznać:

 1. utworzenie lub rejestracja podmiotu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 2. utworzenie podmiotu na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki lub któregokolwiek ze stanów;
 3. adres siedziby lub adres korespondencyjny do doręczeń na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 4. podleganie prawu podatkowemu Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 5. posiadanie amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej;
 6. w zakresie osób kontrolujących, obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 7. numer telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim;
 8. status Wyłączonej Instytucji Finansowej;
 9. status pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego kontrolowanego przez min. jednego obywatela / rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 10. status Szczególnej Osoby Amerykańskiej;
 11. uzyskiwanie w danym momencie lub w przeszłości przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Status Szczególnej Osoby Amerykańskiej zostanie nadany podmiotowi, jeżeli spełnia następujące przesłanki:

 1. jest spółką osobową utworzoną w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki lub któregokolwiek ze stanów;
 2. jest spółką kapitałową utworzoną w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki lub któregokolwiek ze stanów;
 3. jest Trustem - jeżeli:
 4. sąd w Stanach Zjednoczonych Ameryki miałby prawo, zgodnie ze stosownymi przepisami, do wydawania poleceń lub orzeczeń dotyczących wszystkich kwestii związanych z zarządzaniem trustem;
 5. jedna lub więcej osób amerykańskich ma prawo do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu lub kontrolowania majątku osoby zmarłej, która była obywatelem lub przebywała na stałe w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Statusu Szczególnej Osoby Amerykańskiej nie posiada:

 1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem obrotu na jednym lub większej liczbie uznanych rynków papierów wartościowych;
 2. jakakolwiek spółka kapitałowa, która jest członkiem tej samej grupy stowarzyszonej, jak określenie to zdefiniowano w części 1471(e)(2) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, co spółka opisana powyżej;
 3. Stany Zjednoczone Ameryki lub jakakolwiek ich agencja lub instytucja;
 4. jakikolwiek stan Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich jednostka podziału terytorialnego, agencja lub instytucja;
 5. jakakolwiek organizacja zwolniona z opodatkowania zgodnie z częścią 501(a) lub indywidualny plan emerytalny, określony w części 7701(a)(37) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych;
 6. jakikolwiek bank, jak zdefiniowano w części 581 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 7. jakikolwiek fundusz inwestycyjny nieruchomości (REIT), jak określenie to zdefiniowano w części 856 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 8. jakakolwiek regulowana spółka inwestycyjna, jak określenie to zdefiniowano w części 851 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakikolwiek podmiot zarejestrowany w Komisji Papierów Wartościowych zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 r. (15 U.S.C. 80a-64);
 9. jakikolwiek wspólny fundusz typu trust, jak określenie to zdefiniowano w części 584(a) 8 Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 10. jakikolwiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z częścią 664(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki lub określony w części 4947(a)(1) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 11. podmiot handlujący papierami wartościowymi, surowcami lub instrumentami pochodnymi (włączając kontrakty na sumy nominalne, kontrakty typu futures, forwards lub opcje), zarejestrowany jako podmiot prowadzący tego typu działalność zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub jakiegokolwiek stanu;
 12. broker, jak określenie to zdefiniowano w części 6045(c) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 13. jakikolwiek trust zwolniony z opodatkowania zgodnie z postanowieniami opisanymi w części 403(b) lub 457(g) Kodeksu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Status Wyłączonej Instytucji Finansowej zostanie nadany podmiotowi, jeżeli: zagraniczna (nieamerykańska) instytucja finansowa, w rozumieniu odpowiednich przepisów Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki została uznana za wyłączoną, a także, jeżeli kraj rezydencji podmiotu nie zawarł porozumienia IGA model I lub model II. Określenie nie dotyczy polskich instytucji finansowych lub innych instytucji finansowych jurysdykcji partnerskiej, o ile nie zostały uznane za wyłączone.

Status pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego kontrolowanego przez min. jednego obywatela / rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, zostanie nadany podmiotowi, jeżeli podmiot spełnia następujące przesłanki:

 1. podmiot nie jest aktywnym niefinansowym podmiotem zagranicznym;
 2. podmiot nie jest pełniącymi funkcję płatnika zagraniczną spółką osobową lub zagranicznym trustem;
 3. osobą kontrolującą podmiot jest obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Rezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych.

W przypadku rachunków otwartych przed dniem 1 lipca 2014 r., ww. kryteria są weryfikowane przez Małopolski Bank Spółdzielczy przede wszystkim w drodze analizy posiadanych przez Bank danych i dokumentów, których jest w posiadaniu.

Dla rachunków otwartych po dniu 1 lipca 2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie, Małopolski Bank Spółdzielczy jest zobowiązany do uzyskania od Klientów oświadczeń dot. FATCA, na podstawie których przeprowadza procedurę identyfikacji rachunku.

Każdorazowo w wyniku potwierdzenia spełnienia przez danego Klienta kryteriów określonych  w FATCA, Małopolski Bank Spółdzielczy będzie zobowiązany do przekazania informacji o posiadanych przez tego Klienta rachunkach do organu Ministerstwa Finansów, który następnie przekaże je odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W stosunku do rachunków otwieranych od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. 01.12.2015 r., brak złożenia oświadczenia do 90 dnia od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rachunek został otwarty, będzie skutkował przekazaniem informacji o takim rachunku do organów Ministerstwa Finansów. Wszelkie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40