baner lokata new

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w złotych polskich.

Lokaty mogą być zawierane na następujące okresy lokacyjne:

  • 2, 4, 5, 7, 14, 21 dni (minimalny wkład 15000,00 złotych)
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 miesiące (minimalny wkład 1000,00 złotych)

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.
Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Lp.   RODZAJ RACHUNKU   MINIMALNA
KWOTA LOKATY 
ZMIENNA STOPA PROCENTOWA
W STOSUNKU ROCZNYM  
 Do 18.05.2020r  Od 19.05.2020r
1. Lokaty terminowe – krótkoterminowe Lokaty odnawialne  
1.1  2 dniowe  15 000 zł  0,10% 0,05%
1.2  4 dniowe  15 000 zł   0,10%   0,05% 
1.3 5 dniowe  15 000 zł   0,10% 0,05%
1.4  7 dniowe 15 000 zł   0,10% 0,05% 
1.5  14 dniowe  15 000 zł  0,10% 0,10%
1.6 21 dniowe   15 000 zł  0,10% 0,10%
 2.   Lokaty terminowe - Standardowe   Lokaty odnawialne
 2.1  1 miesięczne  1 000 zł  0,35%  0,10%
 2.2  2 miesięczne   1 000 zł  0,40%  0,10%
 2.3  3 miesięczne   1 000 zł  0,50%  0,20%
 2.4  4 miesięczne   1 000 zł  0,50%  0,20%
 2.5  5 miesięczne   1 000 zł  0,60%  0,20%
 2.6  6 miesięczne   1 000 zł  0,80%  0,30%
 2.7  9 miesięczne   1 000 zł  0,80%  0,30%
 2.8  12 miesięczne   1 000 zł  0,90%  0,40%
 2.9 24 miesięczne 1 000 zł 0,90% 0,50%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40