baner lokata new

Bank otwiera lokaty zakładane przez Internet w złotych polskich na okresy 1, 3 i 6 – miesięczne.

Minimalna kwota lokaty to 1000 złotych. Środki na rachunkach lokat są oprocentowane wg stałej stopy procentowej.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,

Założenie lokaty możliwe jest z rachunku bankowego wskazanego w karcie uprawnień jako rachunek z uprawnieniami pełnego dostępu lub uprawnieniami do zakładania lokat.

Środki na rachunkach lokat eBSW są oprocentowane wg stałej stopy procentowej.
Lokata eBSW może być nieodnawialna lub autoodnawialna (automatycznie odnawialna). Odsetki od lokat eBSW naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania. W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu przechowywania lokaty eBSW przysługują odsetki w wysokości 50% oprocentowania wkładów a’vista w złotych polskich naliczonego do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Po upływie zadeklarowanego okresu lokat nieodnawialnych kapitał wraz z należnymi odsetkami podlegają przeksięgowaniu na rachunek podstawowy wskazany przez Klienta.

Odsetki od lokat autoodnawialnych mogą być przelewane na rachunek podstawowy lub dopisane do lokaty.

Z rachunku terminowych lokat nie dokonuje się częściowych wypłat i nie przyjmuje dopłat w trakcie trwania Umowy

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Środki na rachunkach lokat są oprocentowane wg stałej stopy procentowej

Lp.    RODZAJ RACHUNKU  MINIMALNA
KWOTA LOKATY  
  STOPA PROCENTOWA
W STOSUNKU ROCZNYM
 Do 18.05.2020 r. 
Od 19.05.2020r.
Terminowe lokaty oszczędnościowe – zakładane przez Internet    Lokaty odnawialne lub nieodnawialne
1.  1 miesięczne  1 000 zł  0,35%  0,10%
2.  3 miesięczne  1 000 zł  0,50%  0,20%
3. 6 miesięczne 1 000 zł 0,80% 0,30%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40