lokaty oferta

Bank prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych polskich o oprocentowaniu zmiennym zależnym od stawek rynku międzybankowego WIBID 1M i WIBID 3M.

Okres trwania lokaty przyjmowanej od Posiadacza rachunku dla lokat zależnych od stawki WIBID 1M to 1 i 2 miesiące, dla lokat zależnych od stawki 3M to 3, 6 i 12 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,
  • możliwość dokonania zapisu na wypadek śmierci.

Lokata jest odnawialna.
Stopą bazową jest stawka WIBID 1M lub WIBID 3M. Wysokość oprocentowania dla poszczególnych terminów ustalana jest jako iloczyn stawki WIBID 1M lub WIBID 3M oraz współczynnika określonego w uchwałach Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce i podawana do wiadomości poprzez wywieszenie w lokalach Banku.

Wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania Umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wysokość stawki WIBID dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna odpowiedniej stawki WIBID wyliczonej z notowań w okresie między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych.

Zmiana oprocentowania lokaty na miesiąc bieżący następuje w pierwszym dniu tego miesiąca .

Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Nie podjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia Umowy.

W przypadku nie dotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje

Posiadaczowi rachunku oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania wkładów a’vista w złotych polskich.

Z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych nie dokonuje się częściowych wypłat i nie przyjmuje dopłat w trakcie trwania Umowy.

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM - ZMIENNA
MINIMALNA KWOTA
LOKATY
Iloczyn odpowiedniej stawki WIBID 1 M
i następujących współczynników:
 Obowiązuje:  Do 18.05.2020r.  Od 19.05.2020r.
1 000 zł dla lokat 1 miesięcznych   0,40 0,20
 dla lokat 2 miesięcznych  0,50 0,30
Iloczyn odpowiedniej stawki WIBID 3 M
i następujących współczynników:
 dla lokat 3 miesięcznych  0,60  0,40
dla lokat 6 miesięcznych   0,70  0,50
 dla lokat 12 miesięcznych  0,80  0,60

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę


Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40