lokaty oferta

Bank otwiera i prowadzi rachunki terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych rezydentów i  nierezydentów w złotych polskich.

Lokaty mogą być zawierane na następujące okresy lokacyjne:

  • 2, 4, 5, 7, 14, 21 dni (minimalny wkład 15000,00 złotych)
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy (minimalny wkład 100,00 złotych)
  • 60  miesięcy (minimalny wkład 1000,00 złotych)

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,
  • możliwość dokonania zapisu na wypadek śmierci.

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.

Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Lp.  RODZAJ RACHUNKU  MINIMALNA
KWOTA LOKATY 
STOPA PROCENTOWA
W STOSUNKU ROCZNYM
ZMIENNA STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM
 1.  Terminowe lokaty oszczędnościowe – krótkoterminowe    Lokaty odnawialne
 Obowiązuje  Do 18.05.2020 r.  Od 19.05.2020 r.
 1.1 2 dniowe  15 000 zł  0,10%  0,05%
 1.2  4 dniowe  15 000 zł  0,10%  0,05%
 1.3  5 dniowe  15 000 zł  0,10%  0,05%
 1.4  7 dniowe  15 000 zł  0,10%  0,05%
 1.5  14 dniowe  15 000 zł  0,10%  0,10%
 1.6  21 dniowe  15 000 zł  0,10%  0,10%
 2.  Terminowe lokaty oszczędnościowe Standardowe    Lokaty odnawialne
 2.1  1 miesięczne  100 zł  0,35%  0,10%
 2.2  2 miesięczne  100 zł  0,40%  0,10%
 2.3  3 miesięczne  100 zł  0,50%  0,20%
 2.4  4 miesięczne  100 zł  0,50%  0,20%
 2.5  5 miesięczne  100 zł  0,60%  0,20%
 2.6  6 miesięczne  100 zł 0,80%  0,30%
 2.7  9 miesięczne  100 zł 0,80%   0,30%
 2.8  12 miesięczne  100 zł  0,90%  0,40%
 2.9  24 miesięczne  100 zł 0,90%  0,50%
 2.10  24 miesięczne – odsetki co 3 miesiące  100 zł  0,90%  0,50%
 2.11 24 miesięczne – odsetki co 6 miesięcy 100 zł 0,90% 0,50%
 2.12 36 miesięczne 100 zł 0,90% 0,50%
 2.13 36 miesięczne – odsetki co 3 miesiące 100 zł 0,90% 0,50%
 2.14 36 miesięczne – odsetki co 6 miesięcy 100 zł 0,90% 0,50%
 2.15 60 miesięczne 1 000 zł 0,90% 0,60%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40