lokaty oferta

Terminowa lokata oszczędnościowa „LOKATA ZYSK” to rozwiązanie, które pozwoli Ci w sposób bezpieczny i zyskowny ulokować i pomnożyć swoje nadwyżki finansowe już od 1000 złotych.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,
  • możliwość dokonania zapisu na wypadek śmierci.

Lokata w kolejnym okresie oprocentowana jest wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniu przedłużenia Umowy, której wysokość określona jest w Uchwale Zarządu Banku

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.

Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

„LOKATA ZYSK” oprocentowanie (obowiązuje od 19.05.2020 r.):

Lp.   RODZAJ RACHUNKU  MINIMALNA
KWOTA LOKATY  
STOPA PROCENTOWA
W
STOSUNKU ROCZNYM​ 
STAŁE OPROCENTOWANIE
W PIERWSZYM OKRESIE
LOKACYJNYM
Terminowe lokaty oszczędnościowe – ZYSK
Obowiązuje: Do 18.05.2020 r. Od 19.05.2020 r.
 1.  1 miesięczne  1.000 zł  0,35%  0,10%
 2.  3 miesięczne  1.000 zł  0,50%  0,20%
 3.  6 miesięczne  1.000 zł  0,80%  0,30%
 4.  12 miesięczne  1.000 zł  0,90%  0,40%

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40