miniaturka_zastrzezenie_pesel_05.06.2024.png Istotne informacje

Jeżeli masz zastrzeżony numer PESEL maksymalna łączna kwota wypłat gotówkowych w placówce Banku to aktualnie 12 726 zł (kwota ulegnie zmianie każdorazowo po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę)

Od 1 czerwca 2024 r. na mocy art. 105d Prawa bankowego, banki zobowiązane zostały weryfikować czy PESEL osoby fizycznej będącej konsumentem został zastrzeżony.

Jeżeli masz zastrzeżony numer PESEL odmówimy zawarcia umowy rachunku, kredytu oraz wypłaty gotówkowej w placówce Banku w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 12 726 zł) albo jeżeli suma kwot wypłat w danym dniu przekroczy tą wartość.

 

Na czym polega zastrzeżenie PESEL?

Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL został wprowadzony jako systemowe rozwiązanie mające chronić konsumentów przed skutkami utraty danych osobowych, w tym numeru PESEL. Ma to utrudnić przestępcom przeprowadzanie takich oszustw, jak choćby zaciąganie kredytów na czyjeś dane osobowe.

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać:

- w aplikacji mObywatel 2.0

- w serwisie gov.pl za pomocą profilu zaufanego

- w urzędzie gminy

 

Kto może zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenia może dokonać każda osoba fizyczna , która ukończyła 18 lat.

 

Kiedy sprawdzamy numer PESEL?

Bank ma obowiązek dokonania weryfikacji

  • przed zawarciem z pełnoletnim konsumentem umowy:

- rachunku oszczędnościowego,

- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

- karty kredytowej,

- kredytu,

  • przed zmianą umowy kredytu, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia
  • przed dokonaniem w placówce Banku przez konsumenta, wypłaty gotówkowej z rachunku, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Co zrobić żeby zawrzeć umowę?

Aby zawrzeć jedną z wyżej wymienionych umów, należy wcześniej odwołać zastrzeżenie numeru PESEL. Po podpisaniu umowy numer PESEL możesz ponownie zastrzec.

 

Wypłaty gotówkowe

Jeżeli zamierzasz dokonać wypłaty w kwocie wyższej niż 12 726 zł lub jeżeli suma kwot wypłat w danym dniu przekroczy tę wartość, zanim złożysz dyspozycję wypłaty musisz odwołać zastrzeżenie numeru PESEL.

Jeżeli posiadając aktywne zastrzeżenie numeru PESEL spróbujesz dokonać wypłaty przekraczającej tą kwotę, wstrzymamy wypłatę gotówkową z Twojego rachunku na 12 godzin od momentu złożenia przez Ciebie dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL (podstawa prawna art. 105d Prawo bankowe).

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40